Personal tools
You are here: Home EKKTT projektid Lihtlause semantiline analüüs Eesmärgid ja tähtsus

Eesmärgid ja tähtsus

Käesolev projekt on jätkuks riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu” raames alustatud samanimelisele projektile, mis algas 2004. Eesmärgiks on luua automaatse semantilise analüüsi programm, mis antud projekti puhul analüüsib ainult lihtlauseid, s.o lauseid, kus pole alistavaid sidesõnu ega alistusseoses olevaid osalauseid. Semantilise analüüsi tähtsus keeletehnoloogias on väga kiiresti kasvamas (masintõlge, semantiline veeb, otsepäringud andmebaasidesse, kus päring on loomulikus keeles, jm). Eesti keele puhul on semantiline analüüs saanud reaalselt võimalikuks, kuna ühelt poolt on (liht)lausete süntaksianalüüs ja teiselt poolt semantiline andmebaas (wordnet) saavutanud taseme, kus nende ühitamisel on võimalik semantilist analüüsi teha. Esialgu on mõttekas piirata semantilist analüüsi teatud kitsama ontoloogilise valdkonnaga. Meie projekti puhul on selleks valitud liikumisega (k.a liigutamine, asetamine jne) seotud situatsioonid. Põhjus on selles, et see valdkond on tähelepanu keskmes olevaid alasid teoreetilises semantikas, aga ka mitmesugustes rakendustes (nt suhtlemine robotitega). Liikumisega on vältimatult seotud ruumisuhted: füüsiline liikumine toimub alati teatud viisil füüsilises ruumis ja liikumise erinevaid viise iseloomustatakse ruumisuhete kaudu (kus, kust, kuhu, mis suunas jne).