Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus EKKTT projektid Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid
Navigeerimine
« Jaanuar 2021 »
Jaanuar
ETKNRLP
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid

 

Projekti eesmärgiks on uurida ja arendada kõne akustilise/foneetilise analüüsi meetodeid ning luua erinevate kõnevariatsioonide foneetilised kirjeldused ja kõnetehnoloogilisteks rakendusteks sobivad mudelid.

Põhitulemused

Kõne mikroprosoodiliste nähtuste uurimine

Uuriti vokaalide omakestuse rolli vokaalikategooriate ja kontrastiivsete kestuskategooriate lühike vs. pikk eristamisel. Leiti, et (1) vastupidiselt üldlevinud seisukohale mõjutab vokaali kestus vokaalikategooria taju ka kvantiteedikeeltes (nt eesti ja soome); (2) vokaali omakestus on vokaalikategooriate eristamisel täiendavaks tunnuseks juhul kui spektraalne informatsioon ei taga piisavat pertseptiivset kontrasti; (3) vokaali omakestus mõjutab lühike/pikk kategooriapiiri taju – kõrgete vokaalide puhul tajutakse kategooriapiiri lühema stiimuli kestuse korral võrreldes madalate vokaalidega.

Tulemused on avaldatud järgmistes publikatsioonides:

 • Werner, Stefan; Meister, Einar (2008). Microdurational influences on perceived vowel quality. In: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies : Proceedings, October 4-5, Kaunas, Lithuania: (Toim.) Cermák, F.; Marcinkevicienè, R.; Rimkutè, E.; Zabarskaitè, J.. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 2008, 335 - 342.
 • Werner, Stefan; Meister, Einar (2009). Vowel quantity and quality perception in Finnish and Estonian speakers. The Journal of the Acoustical Society of America, 125(4), 2762 - 2762.
 • Meister, Einar; Meister, Lya; Werner, Stefan (2009). Microdurational variations and perception of vowel quality. In: Fonetiikan päivät 2008 : XXV Fonetiikan päivillä Tampereen yliopistossa 11.-12.1.2008 pidetyt esitelmät: (Toim.) O´Dell, Michael L.; Nieminen, Tommi . Tampere : Tampere University Press, 2009, (Tampere Studies in Language, Translation and Culture; Series B3), 157 - 165.
 • Meister, Einar; Werner, Stefan (2009). Vowel category perception affected by microdurational variations. In: Proceedings of Interspeech 2009 : [Speech and Intelligence], 6-10 September 2009, Brighton, UK: ISCA, 2009, 388 - 391.
 • Meister, Einar; Werner, Stefan (2009). Duration affects vowel perception in Estonian and Finnish. Linguistica Uralica, 45(3), 161 - 177.

 

Kõne makroprosoodiliste nähtuste uurimine

Loengukõne temporaalse struktuuri analüüsil klassifitseeriti ja mõõdeti segmenteeritud kõnematerjalis erinevate prosoodiliste üksuste (teema, hingamisrühm, prosoodiline rühm) ja neile vastavate pauside keskmised kestused ning esitati loengukõne temporaalse struktuuri mudel. Tehti ettevalmistavaid töid andmekaeve meetodite rakendamiseks loengukõne korpuse temporaalse struktuuri uurimiseks – loodi trifoonide klasteranalüüsimudelid eraldi mees- ja naiskõnelejatele, viidi läbi tunnuste (kepstrikordajate) peakomponentide analüüs jm (teema jätkub J. Kuusiku doktoritöö raames).

Tulemusi on avaldatud konverentsiartiklis:
 • Meister, Einar; Lippus, Pärtel (2008). On temporal organization of spontaneous Estonian: preliminary analysis results of lecture speech. In: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies : Proceedings, October 4-5, Kaunas, Lithuania: (Toim.) Cermák, F.; Marcinkevicienè, R.; Rimkutè, E.; Zabarskaitè, J.. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 2008, 173 - 180.

 

Aktsendiga kõne uurimine

Uuriti eesti (L1) ja vene (L2) emakeelega keelejuhtide eesti keele fonoloogiliste kategooriate – vokaalid, lühike/pikk vastandus ja välted – taju.

Vokaalikategooriate tajueksperimendid näitasid, et: 1) eesti vokaalid /i, e, u, o, a, ä/ vastenduvad üks-üheselt vastavate vene vokaalidega fonemaatilisel või allofoonilisel tasemel ja L2 ning L1 kuulajad tajuvad neid sarnaselt; 2) vokaalid /ü, ö, õ/ assimileeruvad osaliselt vene vokaaliga (/ɨ/) ja seetõttu on L2 kuulajatel raskusi nende eristamisega – kategooriapiirid on L2 katsealuste tajuruumis tunduvalt hägusamad võrreldes L1 katsealuste vastavate piiridega. Kestuskategooriate (lühike vs pikk vokaal) katsetes leiti, et L2 kuulajad tajuvad lühike/pikk kategooriapiiri pikemate vokaalikestuste korral võrreldes L1 katseisikutega. Vältevastandusi sisaldavad katsed näitasid, et L1 katsealused kasutavad väldete eristamiseks nii kestust kui põhitooni, L2 katsealused aga eristavad välteid eelkõige kestusparameetri alusel.

Akustilise analüüsi tulemused näitasid, et erinevused L1 ja L2 rühma vokaalikategooriate, lühike/pikk ja vältevastanduste tajus tulevad esile ka katseisikute häälduses.

Tulemusi on esitatud järgmistes publikatsioonides:

 • Meister, Lya (2007). Perceptual assessment of the degree of Russian accent. In: Proceedings of the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA-2007: (Toim.) Nivre,J. et al.. Tartu: University of Tartu, 2007, 345 - 348.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2007). Perceptual assessment of Russian-accented Estonian. In: ICPhS XVI : Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 6-10 August 2007, Saarbrücken Germany:  Saarbrücken: Universität des Saarlandes, 2007, 1717 - 1720.
 • Meister, Lya (2009). Eesti vokaalikategooriate piirid vene ja eesti emakeelega kõnelejate tajuruumis. In: Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 5 = Estonian Papers in Applied Linguistics 5: (Toim.) Metslang, Helle; Langemets, Margit; Sepper, Maria-Maren; Argus, Reili.  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009, 143 - 156.
 • Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Meister, Lya; Asu, Eva Liina; Alp, Pilvi (2010). Natural speaking and how to assess it. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 59(2), 120 - 140.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2010). Perception of Estonian vowel categories by native and non-native speakers. In: Proceedings of INTERSPEECH 2010 Spoken Language Processing for All : 26-30 September 2010, Makuhari, Chiba, Japan: International Speech Communication Association, 2010, 1870 - 1873.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2011). Perception of short vs. long phonological category in Estonian by native and non-native subjects. Journal of Phonetics (avaldamisel).
 • Meister, Lya. Vene aktsent eesti keeles: taju ja akustika. Doktoritöö (valmimisel).

 

Lisaks eelnevatele on käsitletud ka järgmisi alateemasid:

 •  automaatse kõnekvaliteedi hindamise algoritmide võrdlus: võrreldi kahe algoritmi – PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) ja 3SQM (Single Sided Speech Quality Measure) tulemusi erinevate signaalimoonutuste ja kodeerimisviiside puhul; uuriti, kuidas on erinevaid psühhoakustilisi tajumehhanisme algoritmiliselt modelleeritud ja pakuti välja võimalusi nende edasiarenduseks (koostöö Skype OÜga). Tulemused on avaldatud artiklis:
  • Muskat, Margus; Meister, Einar (2008). Quality estimation of time-scale modified signals. In: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies: Proceedings, October 4-5, Kaunas, Lithuania: (Toim.) Cermák, F.; Marcinkevicienè, R.; Rimkutè, E.; Zabarskaitè, J.. Vilnius: Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian Language, 2008, 197 - 204.

 

 • vokaalide formantsageduste variatiivsus sidusas kõnes: on testitud erinevaid formantsageduste mõõtmis- ja  normaliseerimisalgoritme, tulemusi on kavas avaldada 2011.


Projekti koduleht http://www.phon.ioc.ee/dokuwiki/doku.php?id=projektid:variatiivsus:variatiivsus.et

Tegevused dokumentidega