Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Uudised Valmis EKKTT sihtevalveerimise raport

Valmis EKKTT sihtevalveerimise raport

SA Archimedeses sai valmis haridus- ja teadusministeeriumi tellitud EKKTT programmi sihtevalveerimise raport.

2011. aasta alguses tellis haridus- ja teadusministeerium SA Archimedes Teaduskompetentsi Nõukogu büroolt riikliku programmi „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006−2010)“ sihtevalveerimise sarnaselt 2010. aastal läbi viidud sihtevalveerimistega riiklikes programmides "Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004-2008)" ning "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004-2008)".

Sihtevalveerimise jaoks tegi analüüsi ja koostas selle põhjal raporti SA Archimedes teadusevalvatsiooni peaspetsialist Viktor Muuli.

Sihtevalveerimise käigus 2011. aasta kevadel koguti ja analüüsiti  programmiga seonduvat materjali, tehti intervjuud programmi juhtkomitee liikmetega ning koostati evalveerimisraport.  Läbi töötati nii programmi enda kui eel- ja jätkuprogrammi tekst, EKKTT  programmi raames rahastatud projektide taotlused ja lõpparuanded, programmi juhtkomitee koosolekute protokollid ning tegevusaruanded, programmi korraldusliku poolega seotud abimaterjalid ja programmi kokkuvõtvad materjalid. Peale selle intervjueeriti programmi juhtkomitee liikmeid, et saada rohkem tagasisidet.

Raport tõdeb kokkuvõtvalt:

"Programmi tulemuslikkuse kriteeriumid ja oodatavad tulemused olid programmi tekstis algselt detailselt kirjeldatud – kokku määratleti programmdokumendis 30 alaeesmärki ja oodatavat tulemust. Et kokku rahastati programmi raames 33  projekti, siis sisuliselt olid kõik alaeesmärgid projektidega kaetud. Projektide tulemuslikkust hinnanud juhtkomitee hinnangul täideti 84% projektidest vähemalt rahuldavalt. Sihtevalveerimise läbiviija hinnangul täideti 79% projektide puhul püstitatud eesmärgid vähemalt osaliselt.

Siit tulenevalt võib väita, et 4/5 projektide tulemustega võib üldjoontes rahule jääda.

Ühe eesmärgina oli välja toodud programmi raames rahastatud projektide tulemuste avalik kättesaadavus. Kõik EKKTT raames rahastatud projektid (kirjeldus, metoodika, tulemused) on koondatud programmi veebilehele internetis (www.keeletehnoloogia.ee) ning 3/4 projektide tulemustest on sealtkaudu ka avalikult kättesaadavad.

Programmi kui terviku seisukohalt võib välja tuua kaks suurt olulist lahendamist vajavat probleemide ringi:

  1. Programmi disainiga seonduvad küsimused:
    1. Programmide raames rahastatavad tegevused peavad toetama programmi edukaks realiseerimiseks vajalikke kriitilisi protsesse. Ehkki EKKTT põhieesmärgiks oli programmi tulemuste jõudmine kasutusse e-ühiskonnas, rahastati selle raames teadus- ja arendustööd kuni prototüüpide loomiseni. Siia oli sisse programmeeritud vastuolu programmi eesmärkide ja rahastatavate tegevuste vahel, kuna katmata oli äärmiselt oluline lõik esialgsest prototüübist kuni tootmis- ja lõppkasutajale kasutuskõlbuliku tooteni.
    2. Programmi juhtkomitee peaks tegelema programmi sisulise juhtimisega (sh rahastamismudeli rakendamisega) ning vastutama programmi eesmärkide saavutamise eest, projektitoetusi peaks hindama ekspertkomisjon. Kuigi programmi juhtkomitee ülesanded, sh analüüs ja vastutus, olid programmi tekstis (p 1.3) ka välja toodud, piirdus juhtkomitee põhiliselt hindamiskomisjoni rolliga.
  2. Programmivälised tegurid, mis pärsivad programmi tulemuste saavutamist, sh:
    1. Intellektuaalomandiga seonduvad küsimused, mis puudutavad erinevate autorikaitse objektideks olevate andmebaaside kasutamist arendustöös, vabavarana kasutusel olevate programmiplokkide kasutamist kommertsrakendustes ning intellektuaalse omandi kuuluvuse küsimusi, kui üheks huvitatud osapooleks (realiseerijaks) on äriettevõte.
    2. Programmi põhitulemuste saavutamist toetavad tegevused, mida ei rahastata programmi raames: loodud on tarkvaraprototüüp, mis vajab turule jõudmiseks ja seal püsima jäämiseks ning konkurentsis püsimiseks edasist jätkuvat arendustegevust ja täiendavat toetust. Seda tüüpi tegevused olid EKKTT puhul katmata."


 

 

Tegevused dokumentidega