Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Konverentsid EKT esimene konverents (2012) Avatud seminar keeleressursside õiguslikest aspektidest

Avatud seminar keeleressursside õiguslikest aspektidest

2. oktoobril 2012 EKT konverentsi raames Tartus, AHHAA teaduskeskuses

 

11.00 - 11.15

Kadri Vider. Rahvusvaheline koostöö keeleressursside arendamisel ja kasutamisel

11.15 - 11.45

Aleksei Kelli. Keeleressursside arendamise õiguslikud väljakutsed ja võimalused

11.45 - 12.15

Peeter P. Mõtsküla. Creative Commons ja teiste tüüplitsentsilepingute kasutamise head ja vead

12.15 – 12.30

Kohvipaus

12.30 – 13.00

Triin Tuulik. Litsentseerimise olemus ja sellega kaasnevad ohud

13.00 – 14.00

Paneeldiskusioon keeleressursside loomisest ja kasutamisest. Panelistid Kadri Vider, Peeter P. Mõtsküla, Triin Tuulik ja Liina Jents. Modereerib Aleksei Kelli

 

Esinejate tutvustus

 

Kadri Vider on Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK), riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri, tegevjuht, CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure European Research Infrastructure Consortium) riiklik koordinaator Eestis ja TÜ arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia teadur. EKRK riiklikke ülesandeid on m.h riiklike keeletehnoloogia teadus- ja arendusprogrammide EKKTT (2006-2010) ja EKT (2011-2017) projektide tulemusena loodud ressursside ja tarkvara haldamine, kättesaadavaks tegemine ning litsentsimine või sellealane konsulteerimine.

Varasemal ametikohal Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaeksperdina esindas ta HTMi ja teaduskollektsioonide huve ja seisukohti Kultuuriministeeriumi juures tegutsevas kultuuripärandi digitaalse säilitamise nõukogus, mille üks strateegilisi ülesandeid on ka autoriõiguse ja isikuandmete kaitse küsimuste reguleerimine digitaalse kultuuripärandi kontekstis.

 

Aleksei Kelli on intellektuaalse omandi dotsent (Tartu Ülikool) ning intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögrupi juht (Justiitsministeerium). Dr. Kelli tegeleb digitaalsete keeleressursside õiguslike küsimustega Tartu Ülikoolis ning Eesti Keele Instituudis ning ta on intellektuaalse omandi ekspert CLARIN-i õiguskommitees.

Ta on töötanud külalisteadurina Columbia (Columbia Law School, Kernochan Center for Law, Media and the Arts) ja Uppsala (Uppsala University Innovation) Ülikoolis.

Dr. Kelli on panustanud intellektuaalse omandi eksperdina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tegevusse. Ta on ÜRO intellektuaalse omandi ekspertgrupi (Team of Specialists on Intellectual Property. United Nations Economic Commission for Europe) ja uue autoriõiguse seaduse väljatöötamise töögrupi liige ning teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi IO seirevaldkonna põhitäitja. Aleksei Kelli on osalenud ka mitmetes EL-i ja Eesti teadusprojektides IO eksperdina, esinenud rahvusvahelistel ja siseriiklikel konverentsidel ning avaldanud rahvusvahelistes ajakirjades IO, innovatsiooni, IO ärimudelite ja teadmussiirde teemalisi artikleid.

 

Peeter P. Mõtsküla on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant (ekstern). Ta töötab teenuste valdkonna juhina AS-s Proact Estonia ning osaleb eksperdina Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögrupis.

Hr Mõtsküla on õigusteaduse magister (Tartu Ülikool, 2009) ja diplomeeritud majandusinsener (Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, infotöötluse eriala, 2000). Autoriõiguse ning info- ja sidetehnoloogia arengutega seotud küsimusi on ta põhjalikult uurinud alates 2006. aastast, mil kirjutas bakalaureusetöö tarkvara õiguskaitse perspektiividest võrgustatud ühiskonnas.

Hr Mõtsküla on eksperdina osalenud Creative Commons'i litsentside eestindamise projektis (Eesti Infotehnoloogia SA ja advokaadibüroo GLIMSTEDT, 2010) ja riigi IT koosvõime raamistikku kuuluva tarkvara raamistiku uuendamise projektis (RISO, 2011) ning esinenud mitmetel konverentsidel ja seminaridel ettekannetega autoriõigusest infoühiskonnas. 2012. aasta alguses võttis hr Mõtsküla aktiivselt osa ühiskondlikust diskussioonist võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) teemal.

 

Triin Tuulik on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant ning töötab Advokaadibüroos GLIMSTEDT intellektuaalse omandi õiguse valdkonna advokaadina. Ta omab praktilisi kogemusi litsentsilepingute koostamisel, klientide esindamisel intellektuaalse omandi õigusi puudutavates vaidlustes ning igapäevasel nõustamisel peamiselt autori- ja kaubamärgiõiguse küsimustes. Oma doktoritöös analüüsib Triin Tuulik looja-keskset intellektuaalse omandi õiguse süsteemi ettevõtjate perspektiivist.


Liina Jents on Tartu Ülikooli doktorant ja töötab Advokaadibüroos Borenius intellektuaalse omandi valdkonna advokaadina. Liina Jents on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ja omandanud Stockholmi Ülikoolis magistrikraadi Euroopa intellektuaalse omandi õigus ala. Tema tegevusvaldkond advokaadina ulatub traditsioonilisest autoriõigusest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest kuni IT ja muude tehnoloogia küsimusteni, hõlmates endas ka kaubamärkide, patentide ja domeeninimedega seonduvat. Oma doktoritöös keskendub Liina Jents intellektuaalse omandi piirangutega seotud probleemidele.

Lisaks doktoriõpingutele ja advokaaditööle jagab Liina Jents oma kogemusi ja teadmisi intellektuaalsest omandist lektorina Tartu Ülikooli Viljandi Kulutuuriakadeemias ning erinevatel koolitustel ja seminaridel. Lisaks sellele osaleb Liina Jents eksperdina intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögrupis (Justiitsministeerium) ning on aktiivne AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) Eesti töörühma liige.
Tegevused dokumentidega