Personal tools
You are here: Home Konverentsid EKKTT kolmas konverents (2010)

EKKTT 3. Konverentsi kava

EKKTT 3. konverentsil andsid ülevaate senitehtust kõigi programmi raames finantseeritud projektide esindajad.

Konverentsi teeside vihik.neljapäev, 25. november 2010. a

09:30 10:30 registreerimine
10:30 11:00 avamine
11:00 12:00 Grammar-based interactive pedagogical programs for Sami and other Finno-Ugrian languages Trond Trosterud
12:00 12:30 kohvipaus
12:30 12:50 Eesti keeleressursside keskus Tiit Roosmaa
12:50 13:10 Eesti keele koondkorpuse esituse ja kasutusvõimaluste arendamine Kadri Muischnek
13:10 13:30 Korpusepäring keeleveebis Heiki-Jaan Kaalep
13:30 13:50 Leksikograafi töökeskkond  Ülle Viks ja Andres Loopmann
13:50 14:50 lõuna
14:50 15:10 Eesti vanema kirjakeele elektroonilised kogud Külli Habicht
15:10 15:30 Eesti fraseologismide elektroonilise alussõnastiku loomine Katre Õim
15:30 15:50 TÜ eesti keele tesauruse (eesti wordneti) täiendamine  Heili Orav
15:50 16:10 Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara ning selle arendamiseks vajalikud keeleressursid Kaili Müürisep
16:10 16:40 kohvipaus
16:40 17:00 Masintõlge Mark Fišel
17:00 17:20 Intelligentne kasutajaliides andmebaasidele Mare Koit
17:20 17:40 Reeglipõhine keeletarkvara Jaak Pruulmann-Vengerfeldt
17:40 18:00 Riiklik programm „Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)“ Einar Meister
19:00
Pidulik õhtusöök konverentsist osavõtjatele
reede, 26. november 2010. a
09:00 10:00 Spoken Language Processing: tomorrow's technology today or today's technology tomorrow? Roger K. Moore
10:00 10:20 Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine Tanel Alumäe
10:20 10:40 Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees Meelis Mihkla
10:40 11:10 kohvipaus
11:10 11:30 Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia andmebaasid Einar Meister
11:30 11:50 Eesti emotsionaalse kõne korpus Hille Pajupuu
11:50 12:10 Tartu Ülikooli eesti kõnekeele audio- ja videokorpuse kogumine ja otsingutarkvara loomine Tiit Hennoste
12:10 12:30 Eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpus  Pire Teras
12:30 13:30 lõuna
13:30 14:30 demosessioon
14:30 14:50 Lihtlause semantiline analüüs Haldur Õim
14:50 15:10 Eesti keele semantika ressursid ja vahendid Neeme Kahusk
15:10 15:30 Nutika süvaveebi- ja veebiressursse kombineeriva infootsisüsteemi prototüüp Peep Küngas
15:30 15:50 Automaatne parafraaside leidmine ning sõnade ja lühifraaside tõlkimine paralleelkorpuste abil Maarika Traat
15:50 16:20 kohvipaus
16:20 16:40 Raaltöödeldav eesti keel Daniel Tikkerbär
16:40 17:00 VAKO - Eesti vahekeele korpuse keeletarkvara ja keeletehnoloogilise ressursi arendamine Pille Eslon
17:00 17:20 Veebipõhine interaktiivne keeleõpe ja selleks vajalikud ressursid  Maria Loginova
17:20 17:40 Kokkuvõte riiklikust programmist „Eesti keele keeletehnoloogiline tugi 2006-2010“ Jaak Vilo