Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Konverentsid EKKTT teine konverents 2009 ettekannete slaidid 2009

ettekannete slaidid 2009

File Konverentsi avasõnad (Jaak Vilo)
 
File Kõnetuvastusest Eestis ja CNRS/LIMSI laboris Prantsusmaal (Tanel Alumäe)
 
File Eesti keeleressursside keskus (Tiit Roosmaa)
 
File Eesti kõnekeele korpus (Tiit Hennoste)
 
File Spontaanse kõne foneetiline korpus (Pärtel Lippus)
 
Folder Eesti emotsionaalse kõne korpus (Hille Pajupuu)
 
Folder Eestikeelne korpusepõhine kõnesüntees (Meelis Mihkla)
 
File Eestikeelne infodialoog arvutiga (Mare Koit)
 
File Korpusepäring keeleveebis (Heiki-Jaan Kaalep)
 
File Masintõlge (Heiki-Jaan Kaalep)
 
File Automaatne parafraaside leidmine (Maarika Traat)
 
File Eesti keele koondkorpus (Kadri Muischnek)
 
File Eesti vanema kirjakeele elektroonilised kogud (Külli Habicht)
 
File Eesti keele tesauruse täiendamine (Heili Orav)
 
File Leksikograafi töökeskkond 1. osa (Ülle Viks ja Andres Loopmann)
 
File Leksikograafi töökeskkond 2. osa (Ülle Viks ja Andres Loopmann)
 
File Lihtlause semantiline analüüs (Haldur Õim)
 
File Mitmesõnalised verbid (Heiki-Jaan Kaalep)
 
File Reeglipõhine keeletarkvara (Jaak Pruulmann-Vengerfeldt)
 
File Elektrooniliste teatmeteoste kasutajasõbralikud päringusüsteemid (Jaak Vilo)
 
File Veebipõhine interaktiivne keeleõpe ja selleks vajalikud ressursid (Kristiina Praakli)
 
File Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid (Einar Meister)
 
File Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia andmebaasid (Einar Meister)
 
File Nutika süvaveebi- ja veebiressursse kombineeriva infootsisüsteemi prototüüp (Peep Küngas)
 
File Süntaksianalüüsil põhinev keeletarkvara (Kaili Müürisep)
 
File Eesti fraseologismide elektroonilise alussõnastiku loomine (Katre Õim)
 
File VAKO - Eesti vahekeele korpus (Pille Eslon)
 
Tegevused dokumentidega