Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus EKT projektid Eestikeelsete dialoogsüsteemide loomise raamistik

Eestikeelsete dialoogsüsteemide loomise raamistik

Projekti läbiviiva asutuse nimi: Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond

Projektijuht: Margus Treumuth, margus.treumuth@gmail.com

Projekti vajadus ja taust

Projekt katab riikliku programmi alameesmärgi "seotud teksti (sh dialoogi) analüüs kõnes ja kirjas", sh täpsemalt "dialoogsüsteemide ja kasutajaliideste prototüübid teatud valdkondades".

Varasemate projektide käigus on projektijuhil loodud eestikeelsete dialoogsüsteemide raamistik (DS raamistik) ehk tarkvaraline töövahend, mille abil saab võrdlemisi hõlpsasti luua dialoogsüsteeme kitsas ainevaldkonnas. Kasutades eelmainitud raamistikku, on loodud kaks veebipõhist dialoogsüsteemi, mis on avalikus kasutuses.

Dialoogsüsteem on arvutiprogramm, mis saab sisendiks kasutaja lause eesti keeles ning vastab kasutajale samuti eesti keeles. Selle tulemusel tekib sidus vestlus, mille käigus antakse inimesele üldjuhul infot teatud kitsa ainevaldkonna kohta.

DS raamistiku olemasolev põhifunktsionaalsus on orienteeritud eesti keelele ja sisaldab järgnevaid komponente:

  • kasutaja sisendis automaatne õigekirjavigade parandamine teadmusbaasi reeglite suhtes;
  • inim-abi liides teadmusbaasi kogumiseks, st dialoogsüsteemi omanik saab sekkuda vestlusesse, seejuures vestluse hilisem analüüs võimaldab teadmusbaasi täiendamist;
  • vestluse algusest teavitamine sms-vahendusel (oluline inim-abi kasutamisel);
  • asünkroonne vestlusmudel;
  • eestikeelne morf. analüüs, et lihtsustada teadmusbaasi reeglite loomist, piirdudes reeglites vaid algvormidega;
  • sõnajärjestuse probleemi lahendus, et lihtsustada teadmusbaasi reeglite loomist, piirdudes reeglites vaid kindla järjestusega ning lubades teisi permutatsioone automaatselt;
  •  integreeritud kõnesüntees.

Raamistiku autori poole on pöördutud korduvalt, sooviga DS raamistikku kasutada mõne dialoogsüsteemi loomiseks. Seni on paraku raamistiku kasutamine võimalik vaid autori kaasabil. Projekti käigus see probleem lahendataksegi.

Seonduvad projektid

Projekt on jätkuks senistele projektidele:
- Suhtlusstrateegiad suhtlusmudelis: eestikeelse dialoogi modelleerimine,
- Eestikeelne infodialoog arvutiga,
- Intelligentne kasutajaliides andmebaasidele.

Projekti partnerid

Projekti on kaasatud partneritena hambaravikliinik (igemeravi.ee ja Dr. Ene-Renate Pähkla PhD) ning Tartu Ülikooli ajaloo muuseum (Lea Leppik PhD). Hambaravikliinik veebilehe jaoks (igemeravi.ee) on dialoogsüsteem loodud ja reaalsete patsientide poolt kasutusel. Raamistiku abil loodud dialoogsüsteemist on huvitatud ka Tartu Ülikooli ajaloo muuseum, kes teise partnerina samuti panustab raamistiku edasiarendusse.

Projekti eesmärgid

Käesoleva projekti eesmärk on pakkuda laiem ja lihtsam juurdepääs DS raamistikule. Hetkel on töövahendi kasutamine raske ilma süvateadmisteta ja ilma DS raamistiku autori kaasabita. Tavakasutajal puudub ka lihtsustatud ligipääs raamistikule. Kasutamise takistuseks on ka DS serveri keerukas seadistamine. Ilma autori kaasabita ei ole seni olnud võimalik dialoogsüsteemi loomine, loodud dialoogsüsteemi teadmusbaasi hilisem täiendamine ega ka väljavõtete tegemine vestluslogidest. Eelmainitud probleemi de lahendamiseks luuakse projekti käigus DS raamistikule administreerimisliides.

Projekti planeeritud tulemused

Projekti tulemusel tekib tulevastel arendajatel mugav võimalus kasutada DS raamistiku põhifunktsionaalsust, mis on ennast õigustanud mitmes ainevaldkonnas. Projekti käigus luuakse veebipõhine keskkond, kus tulevane arendaja saab luua endale hõlpsasti dialoogsüsteemi. Keskkonna kasutaja saab seadistada omanäolise dialoogsüsteemi, kasutada sealset inim-abi liidest teadmusbaasi kogumiseks, kasutada teadmusbaasi täiendamiseks administreerimisliidest, vaadata vestluslogisid. Valminud dialoogsüsteemi saab kasutaja integreerida oma asutuse veebilehega.

Projekti senised tulemused ja saavutused

Projekt sai rahastusotsuse 2012 suvel , töö algas plaanikohaselt 01.09.2012 ja kestis neli kuud. Selle nelja kuu jooksul loodi veebipõhine administreerimisliides, mille kaudu on võimalik täiendada teadmusbaasi, seadistada serveri parameetreid ning vaadata vestluslogisid. Dialoogsüsteemi loomise lihtsustatud võimalus hetkel veel puudub ning see funktsionaalsus lisatakse administreerimisliidesele jätkuprojekti raames järgmise etapina.

Tegevused dokumentidega