Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus EKT projektid Eesti Keeleressursside Keskus

Eesti Keeleressursside Keskus

Keskus, mis koondab eestikeelsed keeleressursid ja keeletehnoloogilise tarkvara.

Eesmärgid ja metoodika

Eesti Keeleressursside Keskuse (EKRK, vt ka http://keeleressursid.ee/) tegevuse eesmärgiks on luua taristu, mis teeb eestikeelsed keeleressursid ja keeletehnoloogilise tarkvara (sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid, keeletarkvara) eelkõige teadlastest huvilistele kättesaadavaks. Keskuses pakutakse keeletehnoloogia vahendeid kui veebiteenust, mis kasutab arhiveeritud andmeid. Seeläbi tehakse olemasolevate ressursside kasutamine ja kombineerimine uute väärtuste loomisel lihtsamaks, samuti tagatakse loodud ressursside säilimine.

Keskusele on pandud kohustus arhiveerida ja teha kättesaadavaks ka riiklike programmide EKKTT ja EKT projektide tulemused.

Et tagada keeleressursside pikemaajaline kasutusvõimalus, võimalus eri ressursside kombineerida, võrrelda ja kasutada koos erinevate Eesti-siseste või ka välismaiste rakendustega, selleks viiakse keskusse kogutavad ressursid vastavusse üldlevinud standarditega, dokumenteeritakse ning tehakse nende metaandmed registris ja repositooriumis kättesaadavaks ja automaatselt töödeldavaks.

Keskuses töötatakse välja litsentsilepingud ja viiakse sisse autentimissüsteem, et lubada ressursside kasutust võimalikult lihtsalt, järgides kasutuslepingute tingimusi ja kaitstes võimaluste piirides ressursiomanike huve. Autentimissüsteemi haaratakse esmajärjekorras teadus- ja arendusasutused, sõlmitakse lepingud vastastikuseks juurdepääsuks välismaiste riiklike akadeemiliste identiteedipakkujate liitudega (Identity provider federation), lisaks võimaldatakse kasutajakontod ning juurdepääs vabalt kasutatavatele ressurssidele ka mitteteadlastest kasutajatele. Keeleressursid tehakse eri liiki litsentsilepingute ja eraldi kokkulepetega kättesaadavaks ka avalikule ja erasektorile.

 

Saavutatud tulemused

Riiklike programmide projektide tulemusena või muul toel loodud TÜ, TTÜ KübI, EKI ja Filosofti keeleressursside kohta on andmed koondatud ühtse registrimalli alusel, mida hakatakse kasutama Keskuse registris. Tartu Ülikooli META-SHARE repositooriumivõrgustiku sõlmes http://metashare.ut.ee/ on hetkel 21 eesti keelt sisaldava ressursi põhjalikud meta-andmed, lisaks on sama portaali kaudu võimalik ligi pääseda enam kui 200 keeleressursile projekti META-NORD partnerite juures. Katsetamisjärgus on kasutajate ligipääs Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu TAAT (http://taat.edu.ee/) kaudu.

Keeleressursside litsentsimine on osutunud eeldatust keerukamaks ülesandeks tihedate seoste tõttu autoriõiguse ja intellektuaalomandi digiajastule jalgu jäävate regulatsioonidega. Eesti parimaid valdkonna õiguseksperte kaasates on lootust lähitulevikus sõnastada toimivad tüüplitsentsid Creative Commons baasil ja mõjutada samas ka valdkondlike õigusaktide muutusi nii Eestis kui Euroopa Liidus.

Tartu Ülikooli, Eesti Keele Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi ühisettepaneku põhjal arvati EKRK „Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi“ oluliseks objektiks ning kolme asutuse konsortsiumina saadi rahastust ka EL tõukefondide „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“ investeeringute kava alameetmest. Konsortsiumina peab EKRK täitma ka CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure European Research Infrastructure Consortium, vt ka www.clarin.eu ) Eesti riikliku keskuse kohustusi.

 

Tegevused dokumentidega